Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΠΔΟ), ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Iδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΠΔΟ) ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’. Ο Σύλλογος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τη παρακάτω αγγλική επωνυμία  PROMETHEUS - Applied Informatics in Management & Finance's ALUMNI SOCIETY OF  TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF MESSOLONGHI και σε συντομογραφία  PROMETHEUS – A.I.M.F. (TIM)

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Έδρα του Συλλόγου είναι Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Τα γραφεία του Συλλόγου στεγάζονται στο ΤΕΙ/Μ. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία φέρει στην περιφέρεια της την επωνυμία του Συλλόγου, στο κέντρο δε απεικονίζεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ με τη φλόγα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ

1. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι επιστημονικού, πνευματικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα:
2. Η διατήρηση και ανάπτυξη του δεσμού μεταξύ των προπτυχιακών, αποφοίτων και μεταπτυχιακών του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του Συλλόγου.
3. Η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας καλλιέργειας της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του με σκοπό την αμοιβαία προαγωγή των επιστημονικών γνώσεών τους και την προστασία των οικονομικών και επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
4. Διενέργεια διαλέξεων, κοινωνικών εκδηλώσεων, προώθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος μέσα από σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιούνται με την βοήθεια του ΤΕΙ (του εκπαιδευτικού προσωπικού, του γραφείου διασύνδεσης, του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων αλλά και όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας).
5. Προτάσεις βιβλίων από την βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Μ και όχι μόνο που θα βοηθούν στις επιστημονικές εργασίες, στα μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και ανάπτυξη κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας σχετιζόμενης με την επιστημονική προβολή του Συλλόγου.
6. Επικοινωνία και συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο με σκοπό την καλύτερη γνώση της αγοράς σε σχέση πάντα με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
7. Η προαγωγή και προστασία των ηθικών, πνευματικών, οικονομικών και γενικότερα των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
8. Η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας καθώς και η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών χωρίς οποιαδήποτε πολιτική επιδίωξη.
9. Η προβολή των μελών του σε επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα.
10. Η συνεχής επικοινωνία με τον κόσμο της οικονομίας, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
11. Η ενασχόληση με ακαδημαϊκά, διοικητικά και άλλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την αντικειμενική αξιολόγηση των μεταπτυχιακών του τμήματος
12. Η διοργάνωση εκδηλώσεων επαγγελματικού, πολιτιστικού, φιλανθρωπικού, οικολογικού περιεχομένου, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και επαφή των μελών με τα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τις τάσεις και τις προτεινόμενες λύσεις.
13. Συνεργασία με άλλους Συλλόγους Αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν κατά το μάλλον ή ήττον παρεμφερείς προς τους ανωτέρω σκοπούς και επιδιώξεις.
14. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από τα μέλη του, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές ομάδες ή σωματεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να εκδίδει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.
 
Επίσης, μπορεί να υποβάλλει υπομνήματα και κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή των συμφερόντων των μελών, καθώς επίσης και τη συγκρότηση με άλλα αδελφά σωματεία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων κατά το άρθρο 7 του Ν.1264/82.

ΑΡΘΡΟ 4.

Ο ‘‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΠΔΟ) ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ με συντομογραφία PROMETHEUS – I.T.A.S. (TIM) είναι ανεξάρτητος, επιστημονικός μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός.

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΛΗ

Τα μέλη διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, επίτιμα και δόκιμα.

Τα Ιδρυτικά Μέλη είναι τα αναφερόμενα και υπογράφοντα στο τέλος του παρόντος καταστατικού. Τα οποία και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών και μπορούν να συμμετέχουν εξ αρχής στις αρχαιρεσίες του συλλόγου με τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι είναι απόφοιτοι του τμήματος Ε.Π.Δ.Ο ΤΕΙ/Μ (βεβαίωση αποφοίτησης/πτυχίο απαραίτητο) και έχουν παραδώσει τουλάχιστον μία επιστημονική εργασία στο Δ.Σ. του συλλόγου κατά την εγγραφή τους. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στην επιτροπή όπου θα επισκέπτεται την Διοίκηση του ΤΕΙ/Μ (1 φορά το μήνα) για την ανάδειξη και συζήτηση σημαντικών θεμάτων του συλλόγου αλλά και άλλων φορέων. Τακτικά μέλη θεωρούνται όλοι όσοι κλείσουν ένα χρόνο ενεργής παρουσίας στον Σύλλογο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής, δεν μπορεί κάποιος να θεωρηθεί τακτικό μέλος και συνεπώς δεν μπορεί να συμμετέχει στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Επίτιμα Μέλη, μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία θα προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών και οραμάτων του συλλόγου. Άτομα που διακρίθηκαν στον ευρύτερο κοινωνικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο και γενικά τα πρόσωπα που θα προσφέρουν διακεκριμένες ή εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση και υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα Μέλη αυτά έχουν καθαρά τιμητικό χαρακτήρα και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια εισφορά. Για την ανακήρυξη κάποιου σε επίτιμο μέλος απαιτείται απόφαση από το Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη, υποχρεούνται επίσης να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να θέτουν τις απόψεις τους.

Δόκιμα Μέλη, μπορούν να είναι οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο έβδομο εξάμηνο των σπουδών τους και άνω (είναι υποχρεωτικό να έχουν περάσει επιτυχώς το 70% των μαθημάτων τους μέχρι και το έκτο εξάμηνο σπουδών). Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, αλλά μπορούν να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις διαδικασίες κανονικά.
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών του Συλλόγου και να δηλώνει ότι:

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις εκάστοτε αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλοντας κατά την εγγραφή μία ετήσια εισφορά των 20€, εκτός και αν πρόκειται περί επίτιμου μέλους, οπότε δεν απαιτείται υποβολή αιτήσεως ούτε ετήσιας εισφοράς, παρά μόνο απόφαση του Δ.Σ. για τη εγγραφή του στο Σύλλογο. Στην περίπτωση των δόκιμων μελών η καταβολή της ετήσιας εισφοράς είναι προαιρετική (όποιος θέλει την καταβάλλει) μέχρι να γίνουν τακτικά.

Σε περίπτωση που είναι ακόμα φοιτητής του τμήματος Ε.Π.Δ.Ο. της σχολής Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ/Μ. να είναι εβδόμου εξαμήνου και άνω και να έχει περάσει επιτυχώς το 70% των μαθημάτων μέχρι και το έκτο εξάμηνο σπουδών (παράδοση αναλυτικής βαθμολογίας μαζί με την αίτηση στο Δ.Σ.). Επίσης είναι υποχρεωτικό η παράδοση μιας επιστημονικής εργασίας μέσα σε χρονική διάρκεια ενός εξαμήνου. (εγγραφή σαν δόκιμο μέλος αρχικά και μετά την παράδοση του πτυχίου σαν τακτικό).

Σε περίπτωση που είναι απόφοιτος του τμήματος της Ε.Π.Δ.Ο. της σχολής Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ/Μ. πρέπει μαζί με την αίτηση να παραδώσει αντίγραφο πτυχίου/βεβαίωση αποφοίτησης και μια επιστημονική εργασία μέσα σε χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου (εγγραφή σαν τακτικό μέλος).

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη τα οποία έχουν κλείσει από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του Συλλόγου έναν χρόνο. Εξαίρεση αποτελούν τα δόκιμα μέλη τα οποία είναι ταυτόχρονα και ιδρυτικά ή τα μελλοντικά δόκιμα μέλη τα οποία μπορούν να έχουν το παραπάνω δικαίωμα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αποδεχθεί την αίτηση εγκρίνει με απόφαση του την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών πλειοψηφικά. Εάν την απορρίψει ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέσα από την οποία θα πραγματοποιηθεί η αποδοχή ή μη του αιτήματος της εγγραφής ως μέλους του Συλλόγου.

Μέλη τα οποία αρνούνται την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις Συνελεύσεις. Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους περισσότερο από δύο (2) χρόνια διαγράφονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να τα επανεγγράψει, με την υποβολή νέας προς τούτο αίτησής τους και με την καταβολή εκ μέρους τους, του τέλους εγγραφής, το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος, το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει αρνητικά στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, είναι δυνατόν να διαγραφεί από του Διοικητικό Συμβούλιο. Το διαγραφέν μέλος μπορεί να προσβάλλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση. Το προς διαγραφή μέλος πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε έγγραφη απολογία εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας, η οποία σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και χωρίς αυτή. Σε περίπτωση οριστικής αποβολής μέλους, είναι δυνατόν να ασκηθεί εκ μέρους του η κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) Συμβούλους και (2) αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ, οι οποίοι εκλέγονται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία από τη γι’ αυτό το λόγο συγκληθείσα Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο, συνέρχεται σε συνεδρίαση με την επιμέλεια του Συμβούλου που πλειοψήφησε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Σωματείου. Το πέμπτο άτομο έχει τον χαρακτήρα του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα ονομάζεται σύμβουλος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Μέχρι το διορισμό ή την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ανάληψης των καθηκόντων του, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα. Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο θα απαρτίζεται μόνο από ιδρυτικά μέλη και θα έχει υπηρεσιακό χαρακτήρα μέχρι την εκλογή νέου από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Η θητεία του θα είναι διετής και τα μέλη τα οποία θα το απαρτίζουν θα διοριστούν κατόπιν συζήτησης των ιδρυτικών μελών. Η διετής θητεία του Προέδρου δεν μετράει λόγου του υπηρεσιακού χαρακτήρα του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε μπορεί να εκλεγεί και για δεύτερη φορά συνεχόμενη μετά το πέρας της θητείας του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν είτε όλα, είτε το καθένα ξεχωριστά να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της, που θα πρέπει να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των τριών πέμπτων των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου. Τακτικό μέλος που διετέλεσε επί δύο διετίες Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να επανεκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να είναι ξανά υποψήφιος/α για τη θέση του Προέδρου μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια από την ολοκλήρωση της προηγούμενης θητείας του/της.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα η οποία αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκτακτα δε εάν παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον κατά την συνεδρίαση παρίστανται τα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο βάσει των νόμων και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιούσια του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων , που αφορούν τον Σύλλογο, διορίζει μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, το υπαλληλικό προσωπικό, καθορίζοντας και την αντιμισθία αυτού, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει εγκύρως για την συμμετοχή του Συλλόγου σε ανώτερη ή ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό της θητείας του στην Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται σε κάθε περίπτωση για τον σκοπό αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή, για κάθε ενδεχόμενη ανωμαλία ή παράνομη ενέργεια ή λήψη παράνομης απόφασης που παρουσιάζεται.

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει τον λόγο σε αυτούς που τον ζητούν κατά σειρά και τον αφαιρεί από αυτούς που εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής όπως επίσης και τα πρακτικά του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, όταν κωλύεται δε και αυτός, ο Γενικός Γραμματέας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικώς τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Ομοίως ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Γενικό Γραμματέα ή Ταμία πλην όμως δεν είναι δυνατόν κατά την ίδια περίοδο να αναπληρώνει και τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή Ταμία του Σωματείου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά και το αρχείο του Σωματείου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά στο Σύλλογο. Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει εισηγητικές προτάσεις για διευκόλυνση του έργου του Δ.Σ. με ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Σωματείου, καθώς και λεπτομερείς εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση για τις δραστηριότητες και την κατάσταση των μελών του Σωματείου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης, καθώς και το μητρώο των μελών. Υποβάλλει κατ’ έτος προς το Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν να καταβάλουν τις εισφορές τους, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής.
Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Σωματείου. Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει διαδικασίας οριζόμενης από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε, τυχόν, απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, δικαιούται όμως να κρατά στα χέρια του το εκάστοτε αναγκαίο, κατά την κρίση του χρηματικό ποσό για τις επείγουσες, τυχόν, δαπάνες του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις του Σωματείου στην Τράπεζα πραγματοποιείται πάντοτε μετά από αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε έτους υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγουμένου έτους, το τέλος δε της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης του, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει τον απολογισμό της θητείας του. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται προς τα εν γένει καθήκοντα του, όπως αυτά καθορίζονται από το παρόν άρθρο, θα κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αντικαθίσταται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τον κατά σειρά επιλαχόντα Σύμβουλο (αποδεχόμενου τούτου το διορισμό).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΜΕΛΟΥΣ)

Έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απομάκρυνσης κάποιου μέλους από το Δ.Σ. το αναπληρώνει με απόφαση του Πρόεδρου του Συλλόγου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του Δ.Σ του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν ωστόσο να συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις αυτών με δικαίωμα λόγου. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης κάποιου «εκλεγμένου» μέλους του Δ.Σ την θέση του παίρνει ο Α’ αναπληρωματικός, ενώ σε δεύτερη αποχώρηση την θέση του παίρνει ο Β’ αναπληρωματικός, χωρίς να χρειάζεται η διενέργεια εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 12.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Ανά διετία η Γενική Συνέλευση αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διενεργούνται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα Τακτικά μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών δεν μπορούν να γίνουν κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία. Ταμειακώς εντάξει μέλη που έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του είναι εκείνα τα μέλη έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους για το τρέχον έτος και το προηγούμενο τον 1ο μήνα του εκάστοτε έτους (Ιανουάριο).

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ως εξής:

1. Κατά την ανά διετία Γενική Συνέλευση εκλέγεται από τους παριστάμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου μελών με μυστική ψηφοφορία, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή μετά από προφορική υποβολή υποψηφιοτήτων την στιγμή εκείνη.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα και μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει την σύμφωνη προς τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, όπως οι αρχαιρεσίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού, με βάση το Μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση. Σχετικά με τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και το αποτέλεσμα αυτών, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ο ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται από τον Πρόεδρο της στη Διοίκηση του Συλλόγου.

3. Αμέσως μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Προέδρου της και καθορίζει τα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλουν σχετική γραπτή αίτηση προς το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον 2 μήνες πριν την διενέργεια εκλογών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που οφείλει να ορίσει το Δ.Σ καθώς και να ενημερώσει όλα τα τακτικά μέλη.

4. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια, τα οποία εκτυπώνονται ή παράγονται με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής και στα οποία αναγράφονται τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Το κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να βάλει έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης μπροστά από το επώνυμο ή/το όνομα των υποψηφίων.

5. Το απερχόμενο Δ.Σ προκαθορίζει την χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας και λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση της αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.

6. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που έχουν λάβει κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Υποψηφίων διενεργείται κλήρωση και αυτοί που δεν εκλέγονται ακολουθούν κατά τη σειρά της κληρώσεώς τους ως επιλαχόντες.

ΑΡΘΡΟ 13. – ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι Τακτικές και Έκτακτες.
Η Τακτική Συνέλευση πραγματοποιείται ανά διετία (Φεβρουάριο μήνα), ενώ η Έκτακτη εάν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο ή εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

2. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παρέστησαν σε αυτές τον ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα μετά παρέλευση πέντε το λιγότερο και δέκα πέντε το πολύ ημερών με τα ίδια θέματα. Η απαρτία αυτής της Συνέλευσης δεν μπορεί να είναι κάτω του ενός τετάρτου (1/4) του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και κατά τη δεύτερη αυτή συνέλευση, καλείται τρίτη μετά από την παρέλευση τριών το λιγότερο και οκτώ (8) το πολύ ημερών, η οποία θεωρείται εν απαρτία οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

3. Για τη λήψη όμως απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού (η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα πριν από την παρέλευση 4 χρόνων από την ίδρυση του Σωματείου ή από άλλη τέτοια απόφαση) ή για την διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Οποιαδήποτε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται υπό την Γεν.Συνέλευση, ενόψει και των σχετικών διατάξεων των περί σωματείων και των εκάστοτε ισχύων νόμων.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να προτείνει στην Γεν.Συνέλευση ώστε να εγκρίνει έναν εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο θα ορίζει λεπτομερέστερα την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, ευθύνη έχει
και ο Γενικός Γραμματέας με μέριμνα του οποίου ειδοποιούνται τηλεφωνικός ή ταχυδρομικώς ή μέσω διαδικτύου με αποστολή e-mail τα οποία έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους τα τακτικά μέλη, προς καθένα από τα εγγεγραμμένα είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης και τα θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στα γραφεία του Συλλόγου, επιπλέον δε μπορεί να δημοσιευθεί και σε μια εφημερίδα της έδρας του Συλλόγου ή να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της.

ΑΡΘΡΟ 17. – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά την Τακτική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται κατά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό λογοδοτεί δια του Προέδρου του για τα πεπραγμένα της θητείας που λήγει, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης. Έπειτα το Δ.Σ. κρίνεται από την Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 18. – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση Γ.Σ. που παίρνουν τα τρία τέταρτα των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. – για τον σκοπό αυτό – βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) των καταστατικά και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της.
Λόγοι που επιβάλλουν την διάλυση, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 103, 104 και 105 του Α.Κ., αν το ζητήσει η διοίκηση, ή τα δύο πέμπτα των μελών του και μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου είναι:
Επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του (λιγότερο από δέκα)
Επειδή ο σκοπός του για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εγκαταλειφθεί
Επειδή επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνο που καθορίζει το Καταστατικό.
Επειδή ο σκοπός και η λειτουργία του Συλλόγου έχουν γίνει παράνομοι και ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.
Μετά την απόφαση της διάλυσης του Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72-76 του Α.Κ.
Μετά την εκκαθάριση, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται σε κοινωφελές ημεδαπό ίδρυμα, το οποίο θα καθοριστεί με απόφαση της Γ.Σ. των μελών μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Αντίγραφο της αποφάσεως της Γ.Σ. των μελών για την διάλυση του Συλλόγου, κοινοποιείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. στο Πρωτοδικείο και στην εποπτεύουσα Αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.
Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας, καθώς και εκούσιας διαλύσεως του Συλλόγου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 19

Το παρόν καταστατικόν συγκείμενον με το άρθρο 25 συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρον και εις το σύνολόν του και τελικώς ενεκρίθει ως έχει υπό των κάτωθι ιδρυτικών αυτού μελών